Information om anknuten sidoverksam försäkringsförmedling

  1. Identitetsuppgifter

 

Bilelektro AB

Adress: Furulundsvägen 4

Org.nr:556640-8398

Telefonnummer: 0650-18850

Webbplats: www.bilelektro.se

 

  1. Om förmedlingen

Bilelektro AB agerar för Folksam ömsesidig sakförsäkring vid förmedlingen av försäkringar och är registrerad hos Bolagsverket som anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare till Folksam ömsesidig sakförsäkring. Detta kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se, bolagsverket.se.

Folksam ömsesidig sakförsäkring kan lämna information till dig om en anställd hos Bilelektro ABhar rätt att förmedla försäkringar och om det finns några begränsningar i registreringen.

[Bilåterförsäljaren] lämnar inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

[Bilåterförsäljaren] förmedlar försäkringar från i första hand Folksam men även andra försäkringsbolag.

  1. Tillsynsmyndighet

Bilelektro AB står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, www.fi.se E-post: finansinspektionen@fi.se. När det gäller marknadsföring står Bilelektro AB under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se.

  1. Information om försäkringsgivaren

Folksam ömsesidig sakförsäkring, org nr. 502006-1619, telefon 0771-950 950, som agerar under varumärket  Hyundai är försäkringsgivare. Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Försäkringsgivaren har ansvarsförsäkring och ansvarar för förmögenhetsskada som kan drabba dig som kund, försäkringsgivare eller annan på grund av att försäkringsförmedlaren i sin försäkringsförmedlingsverksamhet åsidosätter sin skyldighet att tillämpa god försäkringsförmedlingssed i enlighet med 4 kap. 16 § lagen om försäkringsdistribution.

  1. Klagomål

Om du är missnöjd med det sätt på vilket Bilelektro AB distribuerat försäkringen till dig, ska du i första hand vända dig till Bilelektro AB.

Om du inte är nöjd med ett beslut i ett försäkringsärende ta först kontakt med den hos försäkringsgivaren som handlagt ärendet.

Är du fortfarande inte nöjd kan Kundombudsmannen Folksam kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende och kan sedan rekommendera Folksam att ändra sitt beslut. Prövningen är kostnadsfri. Kontakta kundombudsmannen på telefonnummer 020-655 253.

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon; 08-508 860 00, webbplats; www.arn.se, e-post; arn@arn.se, dock inte om du är näringsidkare.

Du har naturligtvis alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol, i första hand tingsrätt.

Övriga prövningsmöjligheter hittar du på folksam.se.

  1. Innehav

[Bilåterförsäljaren] har inget kvalificerat innehav i Folksam och Folksam har å sin sida inget kvalificerat innehav i [Bilåterförsäljaren] Sweden AB.

  1. Ersättning

För förmedlingen av försäkringar har [Bilåterförsäljaren] rätt till rörlig ersättning från Folksam.

 

Hitta till oss

  • Furulundsvägen 4, 824 30 Hudiksvall

Öppettider

Måndag - Torsdag 07.00 - 18.00
Fredagar 07.00 - 17.00
Lunch 12.00 - 13.00
Lördagar Stängt
Söndagar Stängt
Vardagar 07.00 - 16.00
Lunch 12.00 - 13.00
Lördagar Stängt
Söndagar Stängt