GDPR

Information om vår integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter vid köp av bilar, tillbehör samt verkstadstjänster

 

 1. Introduktion

I denna informationsskrift ger vi dig som bil/verkstadskund information om hur dina personuppgifter behandlas av:

 

Bilelektro AB

556640-8398

Furulundsvägen 4

0650-18850

 

Nedan benämnt som ”vi”, ”oss” och ”vår”.

Din personliga integritet är viktig för oss och därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och att efterleva tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och praxis som gäller på området, däribland Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi är personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter som du kan komma att lämna ifrån dig inom ramen för vår kundrelation. För andra behandlingar av sådana personuppgifter är distributören/importören personuppgiftsansvarig. För detta förhållande och för att uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen har ett särskilt avtal upprättats mellan oss och distributören/importören.

För att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter beskriver vi i denna informationsskrift följande:

 • Vilka personuppgifter vi behandlar
 • För vilka ändamål och på vilken laglig grund vi behandlar personuppgifterna
 • Hur länge vi lagrar dina uppgifter
 • Vilka rättigheter du som kund (registrerad) har rätt att utöva

 

 1. Vilka personuppgifter behandlas?

Vi kan komma att behandla personuppgifter som du lämnat direkt till oss eller som vi samlat in från tredje part, t.ex. Transportstyrelsen eller distributör/importör.

2.1 Personuppgifter du lämnat till oss:

När du som kund ingår ett avtal med oss om t.ex. bilköp, service, reparation eller annan tjänst behöver du lämna ut vissa personuppgifter. Det kan t.ex. handla om ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, chassinummer (VIN-nummer) kortuppgifter etc. Vi kan även behöva registrera uppgifter om vilka reparationer som genomförts, vilken service din bil fått samt vilka köp i övrigt du gjort hos oss.

Sida 2 (4)

2.2 Personuppgifter vi samlat in från tredje part eller fordonet:

Förutom de uppgifter du själv lämnat till oss kan vi behöva samla in andra eller kompletterande uppgifter om dig eller ditt fordon. Det kan t.ex. handla om uppgifter från bilens dator, kompletterande fordons/ägaruppgifter från Transportstyrelsens Vägtrafikregister eller uppgifter från distributör/importör och tillverkare.

 

 1. Laglig grund, ändamål och syfte

Enligt Dataskyddsförordningen måste all behandling av personuppgifter ske på laglig grund samt för ett specifikt ändamål och syfte. Nedan följer en översikt över vår lagliga grund för behandlingen av dina personuppgifter samt i vilket syfte och för vilket ändamål vi genomför densamma:

Behandlingar nödvändiga för att fullgöra avtalet oss emellan eller för att ingå avtal

 • När du som kund till oss gör ett köp av en vara eller tjänst och därmed ingår ett avtal med oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera vårt kundförhållande (avtalsförhållande). Det kan gälla t.ex. köp av bil eller reservdelar eller beställning av service- eller verkstadstjänster. Vår behandling av personuppgifter för dessa ändamål omfattar vanligen såväl dina namn- och kontaktuppgifter som uppgifter om ditt fordon och dina kort- och betalningsuppgifter m.m.
 • Ofta behöver vi redan innan ett avtal ingås behandla dina personuppgifter. Det gäller t.ex. när vi ger offert på ett arbete eller när vi i förekommande fall gör en kreditprövning.
 • Vi kan tillsammans med distributör/Importör och tillverkare behöva hantera åtaganden kopplade till garantier eller reklamationer. I sådana ärenden behandlar vi vanligen dina namn-, kontakt- samt fordonsuppgifter.
 • I syfte att kunna kommunicera olika ärenden direkt kopplade till ditt bilägande behöver vi och distributör/importör behandla dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla kommunikation av återkallelser, garantier, servicerelaterade ärenden samt besiktnings- och försäkringsrelaterade ärenden.

 

Behandlingar som genomförs efter en intresseavvägning

 • Vi och distributören/importören har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera och marknadsföra tjänster och produkter relevanta för vår kundrelation och för ditt bilägande. För denna typ av kommunikation behandlar vi därför normalt dina person- och fordonsuppgifter men i förekommande fall även köphistorik. Du har som kund alltid rätt att med vissa begränsningar avsäga dig sådan kommunikation genom att meddela avsändaren.
 • För att kunna möjliggöra för framtida ägare av ett fordon samt tillverkaren och distributör/importör att se och följa bilens service- och reparationshistorik m.m. behandlar vi uppgifter från ditt fordon som t.ex. utförd service, utförda reparationer, körsträcka, diagnosuppgifter etc.

 

Sida 3 (4)

 • För de fall du som ägare ingår avtal om bilfinansiering och/eller olika försäkringstjänster direkt med aktuella banker/försäkringsbolag är det vårt berättigade intresse att tillsammans med distributör/importör behandla dina personuppgifter i syfte att kunna följa upp och administrera dessa tjänster.

 

Behandlingar som genomförs efter samtycke

 • Vissa behandlingar av dina personuppgifter sker enbart efter att du gett ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. När du t.ex. bokar eller genomför en provkörning via vår webbplats, eller väljer att ta del av ett nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter enbart efter ditt uttryckliga samtycke härtill.
 • Om du gett ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter som längst till dess att du drar tillbaka ditt samtycke.

 

Behandlingar som genomförs för uppfyllande av rättslig förpliktelse

 • Vissa personuppgifter är vi, distributör/importör och tillverkare förpliktade att behandla enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det handlar t.ex. om fakturor, avtal och köphistorik som vi sparar i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.
 • Vi kommer att behandla och föra vidare vissa uppgifter som du gett oss för att vi ska kunna leva upp till Lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
 • Dina person- och fordonsuppgifter behandlas även för att distributör/importör och tillverkaren ska kunna leva upp till sitt producent- och produktsäkerhetsansvar.

 

 1. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vissa personuppgifter som du lämnat till oss inom ramen för vår kundrelation delas med följande:

Distributör/importör/tillverkaren

 • Information om ditt fordon och viss information om ägare/brukare delas med distributör/importör samt tillverkaren i syfte att administrera tjänster kopplade till fordonet och bilägandet samt att i förekommande fall fullgöra rättsliga förpliktelser kopplade till t.ex. produktsäkerhet. Exempel på sådana behandlingar är t.ex. administration av återkallelser, garantiärenden samt rapportering av statistik etc.
 • Uppgifter delas med distributör/importör som kan komma att kommunicera med dig som kund i olika ärenden kopplade till ditt bilägande. Du har som kund alltid möjlighet att med vissa begränsningar avsäga dig sådan kommunikation genom att meddela avsändaren.

 

Banker, kreditinstitut och försäkringsbolag

 • För att genomföra kreditköp, kreditupplysningar eller betalningar delar vi dina personuppgifter med banker och andra kreditinstitut. Motsvarande gäller vid köp av försäkringstjänster av försäkringsbolag.

 

Transportstyrelsen

 • Köp av fordon ska enligt lag registreras i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

 

Sida 4 (4)

Personuppgiftsbiträden

 • Dina uppgifter delas i förekommande fall med våra, såväl som distributören/importörens personuppgiftsbiträden, t.ex. externa tjänste- och systemleverantörer. Samtliga dessa förhållanden är reglerade genom personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enbart enligt instruktion och för angivna syften och ändamål.

 

 1. Lagring av dina uppgifter

Vi och distributör/importör behandlar dina personuppgifter enbart så länge det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, praxis eller myndighetsbeslut och strävar alltid efter att minimera lagringstiden samt att behandla uppgifterna på ett säkert sätt.

 • Personuppgifter som vi behöver behandla för att fullgöra avtalsförhållandet med dig behandlas som utgångspunkt under hela avtalsförhållandet och så länge det krävs för att fullgöra våra åtaganden mot dig.
 • Enligt Bokföringslagen och tillämplig skattelagstiftning sparar vi bokföringshandlingar m.m. i minst sju år.
 • För att kunna hantera dina lagstadgade rättigheter såsom reklamationer, garantiärenden etc. sparar vi dina person- och fordonsuppgifter under hela garantitiden eller så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, myndighetsbeslut eller instruktioner från tillverkaren.
 • Fordonsuppgifter inklusive information om genomförd service och reparationsärenden kan komma att sparas under hela bilens livslängd i syfte att ge framtida ägare historik om bilen.
 • Uppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte sparas under hela kundförhållandet eller så länge det är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning, marknadsföringslag eller praxis.
 • Om du gett ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter sparar vi uppgifterna som längst till dess du återtar ditt samtycke.

 

 1. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller så har lämpliga skyddsåtgärder vidtagits som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

 

 1. Dina rättigheter

Som privatperson vars personuppgifter behandlas av oss har du ett antal lagstadgade rättigheter som du närsomhelst har rätt att utöva:

Sida 5 (4)

 • Ett samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst återta. Vi kommer då snarast möjligt att upphöra med behandlingen.
 • Du har rätt att begära ett utdrag över de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter samt rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har med vissa begränsningar rätt att få dina personuppgifter raderade eller att begränsa behandlingen av desamma (”Bortglömning”).
 • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade ifall uppgifterna är felaktiga.
 • Du kan närsomhelst invända mot att uppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte.
 • Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Du har rätt att inkomma med klagomål över vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan tillsynsmyndighet.

 

 1. Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller i annat ärende komma i kontakt med oss avseende behandling av personuppgifter ska du vända dig hit:

Namn: Kristoffer Åström Wiklander

E-post: info@bilelektro.se

Telefon: 0650-18850

Denna information om behandling av personuppgifter uppdaterades 2018-05-25

Hitta till oss

 • Furulundsvägen 4, 824 30 Hudiksvall

Öppettider

Måndag - Torsdag 07.00 - 18.00
Fredagar 07.00 - 17.00
Lunch 12.00 - 13.00
Lördagar Stängt
Söndagar Stängt
Vardagar 07.00 - 16.00
Lunch 12.00 - 13.00
Lördagar Stängt
Söndagar Stängt